шпори з педагогіки вищої школи

шпори з педагогіки вищої школи

Педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково - дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження. Сучасна педагогіка - це комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання і освіту як соціально організовані і цілеспрямовані процеси, а також про шляхи удосконалення цих процесів. Структура педагогічної системи вищої освіти (впс) включає низку середніх педагогічних систем (це окремі вузи) і малих педагогічних систем (мпс) - окремі факультети, курси, групи.

Педагогічні системи різняться між собою за педагогічною метою, змістом навчання, контингентом вихованців, кваліфікацією педагогів, формами, способами керівництва процесами діяльності вихованців, результатами.

Навчально - виховний процес та процес професійної підготовки спеціалістів, культурно ї еліти сучасного суспільства; вивчення закономірних і в язків, які існують між розвитком, вихованням та навчанням студентів. У внз; розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у будь - якій галузі матеріального чи духовного виробництва. Отже, педагогіка вищої школи - це наука про закономірності навчання і виховання студентів, а також їх наукову і професійну підготовку як спеціалістів відповідно до вимог держави.

Метою цієї науки є дослідження закономірностей розвитку, виховання і навчання студентів і розробка на цій основі шляхів удосконалення процесу підготовки кваліфікованого спеціаліста. Вивчення діалектичних взаємозв язків об єктивних і суб єктивних, соціальних і природних факторів виховання і розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей; співвідношення цілей і засобів виховання і навчання; розробка теорії та методики виховання і навчання, які педагогог - викладач має враховувати в своїй практичній діяльності, а також критеріїв її ефективності на основі закономірностей цих процесів. Аналітичну (теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних явищ і процесів, причинно - наслідкових зв язків; аналіз, узагальнення та інтерпретація і оцінка педагогічного досвіду); прогностичну (забезпечення наукового обґрунтування цілей, планування педагогічного процесу, ефективного керівництва освітньою політикою); педагогіка вищої школи є наукою і мистецтвом. Сутність виховання студентів як педагогічного процесу; його закони і закономірності; умови, за яких ці закони повніше проявляються; умови і способи прогнозування педагогічного процесу; структуру і механізм взаємодії елементів педагогічної системи.

Як мистецтво педагогіка вищої школи вимагає творчого натхнення і захопленості цією наукою від кожного викладача і творчого застосування теорії у практиці. А також показує раціональні шляхи, спрямовує роботу вищої школи у бік бажаної мети, виявляє таку систему дій, яка найкращим чином задовольняла і відповідала б поставленим цілям. Як практична наука педагогіка вищої школи вказує на застосування теоретичних положень, шляхів реалізації законів і закономірностей, принципів у практичній діяльності педагогічних працівників. Психологія допомагає педагогам вищих навчальних закладів подолати захисні системи людської психіки та відкрити секрети найбільш раціонального навчання. Логіка дає змогу розкрити склад і структуру навчального процесу, встановити внутрішні зв язки складових елементів його, забезпечити логічний виклад матеріалу, розвиток логічного мислення у студентів — здатності їх визначати та класифікувати, узагальнювати й абстрагувати, доводити і спростовувати.

Соціологічні дослідження, а також дані статистики, допомагають ученим і педагогам виявити тенденції та закономірності тих чи інших явищ, пов язаних з навчанням і вихованням студентів. Вони визначають зміст предмета, розробляють завдання курсових і дипломних робіт, обговорюють лекції, встановлюють засоби перевірки знань студентів та критерії їх оцінки, створюючи навчальні посібники, підручники.

1) методи спостереження, у тому числі опосередковане, суцільне та вибіркове; 2) метод виділення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду; 3) метод діагностичного перевірювального (уточнюючого) та перетворюючого (формуючого) експерименту; 4) метод природних лабораторних експериментів, що проводяться на основі педагогічної, зокрема дидактичної, гіпотези; 5) метод тестування (тестом прийнято називати перевірювальне або діагностуюче завдання стандартної форми, стандартизоване звичайно і за питаннями та за відповідями); 6) педагогіка вищої школи, насамперед теорія виховання студентства, використовують також методи конкретних суспільних досліджень (анкетування — іменне, анонімне, відкрите, закрите; інтерв ювання — звичайне та формальне), вивчення навчальної документації, письмових робіт студентів. 1) методи розрахунку та вимірювання; 2) методи моделювання; 3) застосування структурно - логічних, інформаційних, у тому числі алгоритмічних, граф - схем; 4) фізичне (зокрема електронне) моделювання діяльності педагога, екзаменатора, спільної діяльності вчителя й учня; б) створення технічних засобів, на яких можна програвати дидактичні ситуації та здійснювати відповідний тренаж; в) використання математичного моделювання і математичних методів дослідження. Педагогічне дослідження є надзвичайно складним процесом, оскільки має справу з людиною — істотою суто індивідуальною у своєму розвитку, яка зазнає, навіть у період її дослідження, істотних змін. Вивчення діалектичних взаємозв’язків об’єктивних, соціальних і природничих факторів виховання та розвитку студентства, його потенційних і реальних можливостей. Розробка теорії та методики виховання та навчання, які педагог - викладач має враховувати у своїй практичній діяльності, а також критеріїв її ефективності на основі закономірностей цих процесів. Аналітична (теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних явищ і процесів, причинно - наслідкових зв’язків; аналіз, узагальнення, інтерпретація й оцінка педагогічного досвіду). Гуманізація виховання – пріоритет завдань самореалізації особистості студента, створення умов для вияву обдарованості та талантів, формування гуманної особистості, щирої, людяної, доброзичливої. єдність національного та загальнолюдського – формування національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу; володіння українською мовою, використання усіх її багатств і засобів у мовній практиці; прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, традицій і звичаїв народів, що населяють україну; оволодіння надбанням світової культури.

Демократизація виховання – розвиток різноманітних форм співробітництва, встановлення довіри між викладачем і студентом, взаємоповага, розуміння запитів та інтересів студентів. У процесі викладання більше уваги приділяється аналізу сучасних тенденцій у вищій освіті україни і світу, проблемам пошуку оптимального творчого підходу до науково - педагогічної діяльності викладача вищого закладу освіти на основі досягнень вітчизняної та зарубіжної вищої школи.

Такий шлях дозволить реально оцінити кожному магістранту свої здібності та можливості, осмислити власні шляхи оволодіння педагогічною майстерністю, уникнути помилок, трафаретів у викладанні, стереотипів у спілкуванні зі студентами.

Велику увагу приділено соціально - психологічним механізмам формування особистості студента, проблемам міжособистісних стосунків, методам психолого - педагогічного вивчення особистості студента та академічної групи.

історичний досвід свідчить, що лише знання свого предмета далеко не завжди дозволяє кваліфіковано передавати його студентам, а тим більше захоплювати їх предметом викладання, залучати їх до науково - дослідницької роботи.

Для цього необхідно оволодіти певною сумою психолого - педагогічних знань, які б дозволили пізнати тих, з ким необхідно спілкуватися, допомогти ефективно навчати і виховувати студентів тощо. Самостійна робота студентів спрямована на самостійне вивчення педагогічного процесу, передового досвіду у провідних вищих навчальних закладах, опрацювання сучасної психолого - педагогічної наукової літератури, що дозволить магістрантам обґрунтовано висловлювати свою точку зору на ту чи іншу проблему.

Навчити застосовувати творчі підходи до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях; визначати пріоритетні напрями навчання, виховання та побудови системи вищої освіти в цілому на сучасному етапі розвитку суспільства. Сформувати вміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання, прогнозувати розвиток освіти, педагогічної думки.

У другому розділі розкриваються історико - педагогічні проблеми зародження, становлення та розвитку системи вищої освіти в різних країнах світу; висвітлюються особливості багатовікової боротьби українського народу за національну вищу школу; подаються біографії та аналіз педагогічного доробку видатних просвітителів минулого та сучасності, що стосується організації навчання у вищих закладах освіти.

Розкриваються сутність процесу навчання, зміст освіти в вищих навчальних закладах, методи та засоби навчання, види та форми його організації, сучасні технології навчання, особливості контролю та обліку знань, умінь і навичок студентів у вищих навчальних закладах, особливості організації науково - дослідницької роботи.

У четвертому розділі розкривається сутність процесу виховання у вищих навчальних закладах, його основні закономірності та принципи; вивчаються наукове підґрунтя основних напрямів виховання, робиться акцент на національне виховання; чільне місце відводиться не тільки теоретичним основам виховання, а й методиці окресленої роботи.

У п’ятому розділі розглядаються наукові засади управління вищими навчальними закладами, особливості управлінської функції в організації навчально - виховної роботи у вищих навчальних закладах; йдеться про систему управління вищою освітою в цілому у відповідності до законів держави, що стосуються організації освітньо - виховної роботи в них.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

реферат на тему українська незалежність

методичні рекомендації з протидії торгівлі людьми безоплатно

реферат по философии на тему стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії

образецрецензія до курсової роботи

по грузоперевозкам дипломная работа

рабочие читы на вормикс безплатно без реєстрації

нова радість стала, яка не бувала над полями україни пташечка літала