образецрецензія до курсової роботи

образецрецензія до курсової роботи

В літературі під державним регулюванням розуміється один з видів державної діяльності, що є організуючою, юридично - владної і підзаконною, здійснюється органами виконавчої влади та іншими державними органами і полягає у практичному виконанні його суб єктами норм законодавства шляхом реалізації своїх повноважень 1. В іншому визначенні державне управління - це державна владна діяльність, заснована на правових нормах, здійснюється системно, постійно і цілеспрямовано, зумовлена необхідністю систематизації тих чи інших правовідносин 1. На основі аналізу наведених вище понять було розроблено авторське визначення державного управління, під яким розуміється практична реалізація органами виконавчої влади приписів законодавчих і підзаконних актів. Краще, якщо в роботі буде піднята яка - небудь проблема, але при цьому важливо не тільки вказати на невирішені питання в досліджуваному явищі чи процесі, але і показати напрямки їх вирішення. У теоретичних курсових роботах також можуть бути проаналізовані методики прикладного (експериментального) дослідження по темі, що вивчається, але без проведення самого дослідження. В курсовій безробіття розглядається як соціально - економічна проблема, також в роботі визначаються сучасні напрямки вдосконалення системи регулювання безробіття. В даній курсовій роботі на тему особливості антиутопії кінця xx століття третя глава присвячена характеристиці російських романів - антиутопій кінця xx століття, що є звуженням теми і дозволяє розглянути загальні особливості предмету дослідження на конкретних прикладах, виявити специфічні риси саме російських творів. Курсова робота з практичної частини передбачає обов язкове проведення самостійного дослідження або ґрунтовний аналіз існуючого явища або процесу з обов язковою розробкою власних проектно - практичних рекомендацій щодо подолання проблеми, вдосконалення явища або процесу.

Наприклад, у курсових роботах з психології, педагогіки, логопедії та корекційної педагогіки вимагається обов язкове проведення констатуючого експерименту.

Свої особливості організація прикладного дослідження має в менеджменті та суміжних дисциплінах (управлінні персоналом, теорії організації, дослідженні систем управління та ін). В деяких випадках в якості бази для аналізу може послужити галузь народного господарства, економічна система країни в цілому, напрям економічної політики держави.

Не можна, наприклад, досліджувати в практичній частині задоволеність персоналу роботою на підприємстві, не розкривши в теоретичній частині поняття і сутність задоволеності працею. У курсових роботах після розділів можна розмістити висновки по чолі, в яких має бути приведене узагальнення написаного матеріалу, сформульовані смислові переходи між главами.

Крім цього, написання даного наукового дослідження дозволяє учневі самостійно знаходити необхідну інформацію, вивчати і опрацьовувати її, а також робити на її основі висновки і умовиводи.

Тут необхідно описати те, чому присвячено ваше дослідження, яку тему ви намагалися розкрити, які методи дослідження були використані, наскільки актуальне розглянуте питання і т. Слід спробувати проаналізувати, наскільки глибоко досліджувалася дана тема у фундаментальних та інших працях, систематизувати найважливіші положення, виявити питання, які не отримали відповіді у попередніх дослідженнях та логічно пов’язати їх з завданням виконуваної роботи); - чітко формулюються мета (тільки одна) і завдання роботи, об’єкт і предмет дослідження. Назви повинні бути достатньо широкі й гнучкі, щоб дати можливість їх подальшого уточнення і приведення до завершального вигляду у процесі редагування змісту роботи.

Тут же можна, з одного боку, указати на певну незавершеність виконаного дослідження (насамперед внаслідок багатоаспектності поставленої проблеми, виявлення в ній нових змістовних сторін тощо), а з іншого – на можливі шляхи її подальшого вивчення, що є, з погляду виконавця, оптимальними.

Тоді в тексті вказується порядковий номер праці чи джерела, на які робиться посилання, за яким вони знаходяться у списку використаних джерел та літератури в кінці роботи.

Список джерел і літератури (рекомендована кількість – не менше 15) має містити опрацьовані студентом нормативно - правові акти, наукову, навчальну, методичну літературу.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів повністю без скорочень і пропусків будь - яких елементів (додаток б). матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, формули, розрахунки, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін. Якщо в даному розділі правильно визначити область, в рамках якої буде проводитися дослідження, вибрати потрібні завдання і визначити цілі, позначити актуальність. Остаточні правки та корективи у запровадження вносяться вже після виконання роботи й написання висновку по курсовій, тому деякі автори перед написанням роботи роблять начерки по вступі в формі коротких тез, а остаточний варіант даного розділу пишуть вже після готовності роботи.

Вимога до вступної частини для конкретного навчального закладу зазвичай описують в методичних рекомендаціях, тому перед і після виконання роботи необхідно уважно ознайомитися з ними та оформити все згідно з заданими стандартами.

Найчастіше вступна частина містити актуальність, ступінь вивченості теми (хто досліджував дану проблематику), опис бібліографії і роботи яких авторів використовувалися і взяті за основу, в рамках якої концепції або парадигми виконувалася робота, проблематика, мета роботи, завдання, опис об’єкта і предмета дослідження, а, також, для деяких дисциплін необхідне формулювання гіпотези.

Актуальність – це значущість вашої теми в сучасному світі, тобто, яку роль відіграє ваше дослідження для розвитку вашої теми, чи потрібна ваша тема в реальному житті. Дана робота присвячена дослідженням в галузі педагогіки, і стосується вивчення розвитку творчих здібностей учнів загальноосвітніх установ на уроках технології. Актуальність теми полягає в тому, що сучасне суспільство неможливо уявити без творчо обдарованих особистостей, здатних застосовувати свої знання на практиці для удосконалення старих і проєктування нових об’єктів людської діяльності. Вивчення психолого - педагогічної літератури з теми дослідження; формулювання основних понять, що стосуються теми дослідження; відвідування та аналіз уроків технології, що проводяться у дівчаток зош 1 - 3 ступенів; розробка заходів, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів на уроках технології. Курсова робота перевіряє не лише теоретичну і практичну підготовку майбутнього фахівця, але і його уміння працювати з літературою, досліджувати, аналізувати, систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід, вести науково - педагогічні дослідження під керівництвом викладача. Систематизувати здобуті теоретичні знання, перевіряти їх якість, науково і креативно мислити, розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні підходи щодо розв’язання певної педагогічної проблеми.

Наукова робота виявляє здатність студента до самостійного осмислення проблеми; формує початкові вміння вести науковий експеримент, чітко й логічно викладати свою думку; перевіряє рівень володіння сучасними методами навчання, здатність застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, а також уміння формулювати висновки, рекомендації, оформляти результати.

Загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, орієнтовний план, джерела, які підлягають вивченню, зміст та методика проведення конкретного дослідження, визначаються терміни виконання етапів роботи.

Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони є і мають заголовок), зокрема, вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел та ін. Актуальність та ступінь дослідженості проблеми розкривається шляхом стислого аналізу наукових доробок учених з даного питання і порівняння існуючих розв’язків проблеми.

Об’єкт дослідження – це частина реальної дійсності, яка підлягає дослідженню, тобто процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, і обране для вивчення. Мета дослідження полягає у встановленні, виявленні наукових фактів, формулюванні закономірностей, обґрунтуванні найбільш ефективних шляхів навчання й виховання. Встановити залежності між чинниками; визначити зв’язки між явищами; розробити умови для усунення недоліків; розкрити можливості удосконалення процесу; охарактеризувати обставини; простежити розвиток тощо. індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація; узагальнення, формалізація, моделювання. Анкетування, тестування, рейтинг; педагогічний експеримент, узагальнення незалежних характеристик, аналіз документів і продуктів діяльності, узагальнення передового педагогічного досвіду.

У другому розділі обґрунтовують вибір напряму досліджень, розробляють загальну методику впровадження, наводять методи вирішення задач (вивчення окремих тем, виховання окремих рис особистості і т. В розділі описуються результати спостережень, методики вивчення окремих понять, тем, результати анкетувань, бесід та ін проводиться їх аналіз, а також узагальнюються практичні висновки і рекомендації. В роботах з історії педагогіки емпіричне дослідження може полягати у виявленні стану реалізації досліджуваної проблеми в історичному аспекті та практиці роботи сучасної школи.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, рисунків, таблиць подається арабськими цифрами, додатків – великими українськими літерами.

Заголовки граф в таблиці слід починати з великої літери, підзаголовки – із малих, якщо вони є продовженням заголовків, та з великих, якщо вони є окремими реченнями.

При переносі частини таблиці на інший аркуш слово “таблиця”, номер її і назву вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова продовження таблиці 1. Великі круглі числа (тисячі, мільйони, мільярди) зручніше писати у вигляді поєднання цифр із скороченням тис млн млрд наприклад, 6 тис 12 млн 14 млрд. 1); у внутрішньотекстовому та підрядковому бібліографічному посиланнях на складник документа (наприклад, статтю з журналу, збірника) можна зазначати бібліографічні відомості тільки про ідентифікувальнии.

У комплексному посиланні кілька об’єктів бібліографічного посилання подають в абетковому чи хронологічному порядку або за абеткою назв мов, тобто за принципом єдиноі. Оцінку “задовільно” отримує студент, курсова робота якого розкриває теоретичні питання недостатньо повно, містить мало документів наукового дослідження, аналіз зроблено поверхово; висновки аргументовано недостатньо переконливо, робота оформлена неохайно. Отже, на початковому етапі необхідно підібрати тему, обговорити з викладачем наукову і навчально - методичну літературу, яку потрібно використовувати в ході написання роботи.

У разі форс - мажорних обставин (хвороба студента або викладача, перевантаженість навчальних завдань протягом семестру) даний план може бути скоректований. Актуальність даної теми; об’єкт дослідження; предмет дослідження; мета дипломної роботи; завдання дипломної роботи; методологічна база роботи; ступінь наукової розробленості обраної теми.

В процесі роботи над курсовою роботою, пам’ятайте, що всі її структурні частини (розділи і підрозділи) повинні мати виражені причинно - наслідкові зв’язки.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

реферат на тему українська незалежність

методичні рекомендації з протидії торгівлі людьми безоплатно

реферат по философии на тему стародавня філософія як зародок і колиска всіх наступних типів філософії

по грузоперевозкам дипломная работа

рабочие читы на вормикс безплатно без реєстрації

нова радість стала, яка не бувала над полями україни пташечка літала